MATEMATIIKAN SANASTO

1-1 correspondence, bijection=bijektio
a posteriori ("aa posteri'oorii", lat.)=jälkeenpäin
a priori ("aa pri'oorii", lat.)=ennalta
Abelian group=Abelin ryhmä("aabelin"), kommutatiivinen ryhmä
absolute continuity=absoluuttinen jatkuvuus
absolute convergence=itseinen suppeneminen
absolute value=itseisarvo
absorbing=absorboiva
acceleration=kiihtyvyys
accumulation point=kasautumispiste
ad hoc ("ad hok", lat.)=tätä varten, vartavasten
addition=yhteenlasku
additive=additiivinen
adherent point=kosketuspiste
adjoint space, dual space, conjugate space=duaali(avaruus)
adjoint=adjungaatti, adjunkti
affine=affiini, affiininen
algebraic basis, Hamel basis, vector basis=algebrallinen kanta, Hamelin kanta, vektorikanta
algebraic multiplicity=algebrallinen kertaluku
algorithm=algoritmi
alpha=alfa
alternating series=vuorotteleva sarja
amplitude=amplitudi
analytic, holomorphic=analyyttinen, holomorfinen
angle=kulma
angular velocity=kulmanopeus
annulus=rengas
anticommutative=antikommutatiivinen
antiderivative=integraalifunktio, antiderivaatta, primitiivifunktio, kantafunktio
appendix=liite
application=sovellus
approximate=approksimoida, approksimatiivinen
approximation=approksimaatio
arc length=kaarenpituus
arc=kaari
arccos, arcus cosine=arccos, arkuskosini
arccot, arcus cotangent=arccot, arkuskotangentti
arcosh, area hyperbolic cosine=arcosh, area hyperbelikosini
arcoth, area hyperbolic cotangent=arcoth, area hyperbeliko- tangentti
arcsin, arcus sine=arcsin, arkussini
arctan, arcus tangent=arctan, arkustangentti
area=pinta-ala, ala
argument=vaihekulma, argumentti (kompleksiluvun)
arithmetic mean=aritmeettinen keskiarvo
arithmetic series=aritmeettinen sarja
arsinh, area hyperbolic sine=arsinh, area hyperbelisini
artanh, area hyperbolic tangent=artanh, area hyperbelitan- gentti
associated=liittyvä; liitännäinen, liitännäis-
associative law, associativity=liitäntälaki, liitännäisyys, assosiatiivisuus
asymptote=asymptootti
attraction=vetovoima, atraktio
attractor=atraktori
autonomous=autonominen
average=keskiarvo; genomsnitt
axiom=aksiooma
axis=akseli (x-, kartion, paraabelin,...)
balanced=balansoitu, tasapainoinen
ball=kuula, pallo
banachizable=banachoituva, Banach-muuntuva
band matrix=nauhamatriisi
barycenter=painopiste
barycentric=barysentrinen, painopiste-
base, basis=kanta (topologian/kolmion/lukujärjestelmän)
base point=kantapiste
basis, base=kanta (vektori-)
bell-shaped curve=kellokäyrä, Gaussin käyrä; klockformad kurva
beta function=betafunktio
biased=harhainen; förväntningsskev
bidual=biduaali, duaalin duaali
big-O notation=iso-O-merkintä, iso ordo
bijection, one-to-one and onto=bijektio
bilinear=bilineaarinen
binary number=binääriluku
binomial coefficient=binomikerroin
binomial distribution=binomijakauma; binomialfördelning
binomial theorem=binomilause
binormal vector, binormal=sivunormaali
bisection method=puolitusmenetelmä (juuren määrityksessä)
block matrix=lohkomatriisi, ositettu matriisi
bornological=bornologinen
boundary, frontier=reuna; rand
boundary conditions=reunaehdot
bounded=rajoitettu, rajallinen; begränsad
bounded above=ylhäältä rajoitettu (vast. alh., below)
bounded variable, pivot variable=sidottu muuttuja
bounded variation (BV)=rajoitettu heilahtelu (BV) (mitta, funktio)
bundle=kimppu
calculate=laskea, kalkyloida
calculus=differentiaali- ja integraalilaskenta; laskento, kalkyyli
cancel=supistaa
canonical=kanoninen
cardinality=mahtavuus, kardinaliteetti
cardioid=kardioidi
carrier, support=kantaja
Cartesian=karteesinen
cell=solu
center of curvature=kaarevuuskeskipiste
center of mass=painopiste, massakeskipiste; tyngdpunkt
center, centre=keskipiste (ympyrän, ...)
centrifugal force=keskipakovoima
centroid=keskiö; tyngdpunkt (oik. painopiste)
chain rule=ketjusääntö
chain=ketju
change of variables=muuttujanvaihto
chaotic=kaoottinen
chapter=luku
characteristic equation=karakteristinen yhtälö
characteristic function=karakteristinen funktio
characteristic=karakteristinen; karakteristika (kunnan)
chord line, secant line=sekantti, jänne
circle=ympyrä
circuit=piiri (graafin)
circular frequency=kulmanopeus, kulmataajuus
circular helix=ympyräruuvikierre
circulation=kierto; cirkulation
circumference=ympärysmitta
closed set=suljettu joukko; sluten mängd
closed=suljettu (joukko, käyrä, pinta, kuvaus, ...)
closure=sulkeuma (joukon, ...)
cluster point=kosketuspiste
coarser topology=karkeampi topologia
codimension=kodimensio
coefficient=kerroin
cofactor=liittotekijä (ei vak.)
cofinal=kofinaalinen
collapse=luhistus
collar=kaulus
collection=kokoelma
column vector=pystyvektori
column space=sarakeavaruus, kuva-avaruus
column=sarake, pystyrivi
combination=kombinaatio, yhdistely, yhdistelmä
commutative law, commutativity=kommutatiivilaki, vaih- dannaisuus, kommutatiivisuus
commute=kommutoida
compact=kompakti
compactification=kompaktisointi
comparison test=vertailutesti
complement=komplementti
complementary angle=komplementtikulma (90 a)
complete=täydellinen (metriikka, mitta, avaruus), täydellis- tää; fullständig
completely regular space=täysin säännöllinen avaruus
completeness=täydellisyys
completion=täydellistymä
complex number=kompleksiluku
complex plane=kompleksitaso
component=komponentti
composite mapping=yhdistetty kuvaus (f og)
concave (function), concave down, convex up=kovera, alhaalta kovera, ylöspäin kupera, konkaavi
concavity=koveruus, konkaavius
condition number=häiriöalttius, konditioluku, kunto
conditional convergence=ehdollinen suppeneminen
cone=kartio; kon
conformal mapping=konformikuvaus
conic, conic section=kartioleikkaus
conjecture=konjektuuri, otaksuma
conjugate, complex conjugate=liittoluku (kompleksiluvun); konjugaatti (operaattorin)
conjugate gradients=liittogradienttimenetelmä
conjugate linear=konjugaattilineaarinen
conjugate pair=liittolukupari
conjugate space, dual space, adjoint space=duaali(avaruus)
conjugate transpose=liittotranspoosi, hermitoitu matriisi
connected=yhtenäinen
consistent=yhteensopiva, konsistentti
constant=vakio; konstant
constant of integration=integrointivakio; integrationskonstant
constrained extreme value=sidottu ääriarvo
contain=sisältää (olla ylijoukko)
continued fraction=ketjumurtoluku
continuity=jatkuvuus
continuous=jatkuva; kontinuerlig
continuum=jatkumo, kontinuumi
contour, level curve=tasa-arvokäyrä
contractible=kutistuva
contraction=kutistus, kontraktio
converge=supeta, konvergoida
convergence=suppeneminen, konvergenssi; konvergens
convex (function), convex down, concave up=konveksi, kupe- ra, alaspäin kupera, ylhäältä kovera
convex hull=konveksi verho
convolution=konvoluutio
coordinate axes=koordinaattiakselit
coplanar points=samassa tasossa olevat pisteet
corner=nurkka
corollary=korollaari, seuraus
correlation=korrelaatio
coset=sivuluokka
cosine, cos=kosini, cos
cotangent, cot=kotangentti, cot
countable, enumerable, denumerable=numeroituva (1. -sti ää- retön, 2. enintään numeroituva)
counting measure=lukumäärämitta (ei vak.)
coupling, pairing=paritus (TVS vs. duaali tms.), parikuvaus
covariance=kovarianssi
cover, covering=peite (avoin peite tms.)
covering map=peitekuvaus
critical point=kriittinen piste
cross product=ristitulo, vektoritulo
crosscut=liitin, poikkileikkaus
cube=kuutio
curl=roottori (rot f, nabla f); rotation
curvature=kaarevuus
curve=käyrä
curvilinear coordinates=käyräviivaiset koordinaatit
cut=irrotus (graafin)
cut point=katkopiste, irrotuspiste (graafin)
cycle=sykli
cylinder=lieriö
cylindrical coordinates=sylinterikoordinaatit, lieriökoordi- naatit; cylinderkoordinater
decimal number=kymmenjärjestelmän luku; desimaaliluku
decomposition; factorization=ositus, hajotelma, tekijöihin- jako
decreasing=vähenevä; aidosti vähenevä
Dedekind cut=Dedekindin leikkaus
defective=defektiivinen
definite=definiitti (matriisi, neliömuoto)
definite integral=määrätty integraali
definition=määritelmä
degenerate=degeneroitunut
degree=aste (polynomin tms.)
degree of freedom=vapausaste
dense=tiheä
density=tiheys; täthet
density function=tiheysfunktio; täthetsfunktion
denumerable, countable, enumerable=numeroituva (1. -sti ää- retön, 2. enintään numeroituva)
dependent=riippuva
derivative=derivaatta; derivata
determinant=determinantti
diagonal=lävistäjä, diagonaali
diagonal matrix=lävistäjämatriisi, diagonaalimatriisi
diagonalizable=diagonalisoituva
diameter=halkaisija, läpimitta
difference=erotus
difference equation=differenssiyhtälö
differentiable=differentioituva
differential calculus=differentiaalilaskenta
differential equation=differentiaaliyhtälö
differential equation with constant coefficients=vakiokertoiminen differentiaaliyhtälö
diffusion=diffuusio
dimension=ulottuvuus, dimensio
direct limit=suora raja-arvo, suora raja
direct sum=suora summa
directed set=suunnattu joukko
direction field=suuntakenttä
directional derivative=suuntaderivaatta
directrix=johtosuora
disconnected=epäyhtenäinen
discontinuity=epäjatkuvuus
discontinuous=epäjatkuva
discrete=diskreetti; diskret
discriminant=diskriminantti (b2 4ac)
disjoint sets=erilliset joukot; disjunkta mängder
disk=kiekko
dissipative=dissipatiivinen
distance=etäisyys; distans
distribution function=jakaumafunktio, kertymäfunktio
distribution=distribuutio; jakauma
distributive law=osittelulaki, distributiivisuus
divergence=hajaantuminen; divergenssi (div f eli nabla.f); divergens
divide=jakaa
divident, numerator=jaettava
division=jakolasku, jakaminen
divisor, denominator=jakaja
domain=määrittelyjoukko; alue
dot product=pistetulo, skalaaritulo, sisätulo
double integral=kaksoisintegraali
dual, dual space=duaali, duaaliavaruus
dual problem=duaaliongelma
dummy variable=tekomuuttuja
eccentricity=eksentrisyys
echelon form, row echelon form=porrasmuoto
echelon matrix=porrasmatriisi
edge=särmä, viiva (graafin)
eigenspace=ominaisavaruus
eigenvalue=ominaisarvo; egenvärde
eigenvector=ominaisvektori
element, member=alkio, jäsen
elementary matrix=alkeismatriisi
elimination=eliminointi
ellipse=ellipsi
ellipsoid=ellipsoidi
elliptic=elliptinen
elliptical helix=elliptinen ruuvikierre
embedding, imbedding=upotus; inbädding
empirical=empiirinen, kokeellinen
empty set=tyhjä joukko
endpoint=päätepiste
entire function=kokonainen funktio
entry, element=alkio (matriisin)
enumerable, countable, denumerable=numeroituva (1. -sti ää- retön, 2. enintään numeroituva)
envelope=verho, verhokäyrä (käyräparven), verhopinta (pintaparven)
equation=yhtälö; ekvation
equicontinuous=yhtäjatkuva, ekvijatkuva (1. pisteittäin, 2. tasaisesti)
equivalence=ekvivalenssi
equivalent=ekvivalentti, yhtäpitävä
error estimate=virhearvio
error=virhe; fel
estimate=estimoida, arvioida, estimaatti, arvio; estimera, estimat
estimation=estimaatio; estimointi
Euclidean space=euklidinen avaruus, Euklideen avaruus
evaluation=evaluaatio, laskeminen
even=parillinen, jämn
exact=eksakti
exact sequence=eksakti jono
example=esimerkki
excision=typistys
exercise=(harjoitus)tehtävä
exhaustion=tyhjennys
existence=olemassaolo; existens
exist=olla olemassa; existera
expand=laajentaa, laventaa; kehittää (esim. kehittää funktio sarjaksi)
expected value, expectation (value)=odotusarvo; väntevärde
exponential function=eksponenttifunktio, exp
exponential growth=eksponentiaalinen kasvu
expression=lauseke
extended=laajennettu
extension=jatke, laajennus
exterior=ulkoinen, ulko-, ulkopuoli
exterior point=ulkopiste
extremum, extreme value=ääriarvo; extremvärde
extremum point, extreme point=ääriarvopiste; extrempunkt
F-space=F-avaruus
face=tahko, silmä (tasograafin)
factor=tekijä, faktori, jakaa tekijöihin; faktor
factorial=kertoma (n!)
factorization; decomposition=tekijöihinjako; hajotelma
family of curves=käyräparvi
family=perhe, parvi
fast Fourier transform (FFT)=nopea Fourier'n muunnos (FFT)
favourable elementary event=suotuisa alkeistapaus
feasible=käypä
fiber=säie
field=kenttä (vektori-); kunta (algebrassa); fält
filter=filtteri; suodatin; filter
filter base, filter basis=filtterikanta, rasteri
finer topology=hienompi topologia
finite=äärellinen
first category=ensimmäinen kategoria (Baire)
first countable space=N1-avaruus
first-order differential equation=ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälö
fitting=sovitus
fixed point=kiintopiste
flux, flow=vuo; flöd
focus=polttopiste
forgetful=unohtava
formula=kaava
Fourier series=Fourier'n sarja ("Furier")
Fourier transform=Fourier'n muunnos
fraction=murtokehitelma
Frechet space=Frechet'n avaruus ("Fre'shee")
free variable=vapaa muuttuja
frequency=taajuus; frekvenssi; frekvens
frontier, boundary=reuna; rand
full rank=täysi rangi (yms., ks. rank)
function=funktio
functional=funktionaali
functor=funktori
fundamental group=perusryhmä
fundamental solution=perusratkaisu
fundamental system of neighborhoods=ympäristökanta
fundamental theorem=peruslause
gamma function=gammafunktio
Gauss distribution, normal distribution=normaalijakauma
generalization=yleistys
generalized function, distribution=distribuutio, yleistetty funktio
generalized integral, improper integral=epäoleellinen integ- raali
generaliserad integral
generate=virittää; generoida
generator=emäsuora (kartion)
generator=generaattori (infinitesimaalinen)
geometric mean=geometrinen keskiarvo
geometric multiplicity=geometrinen kertaluku
geometric series=geometrinen sarja
global extremum=globaali ääriarvo
graded=porrastettu
gradient=gradientti (nabla f)
graph=kuvaaja, graafi; piirros
gravity=gravitaatio
greatest common divisor=suurin yhteinen tekija
grid, lattice=hila; verkko; gitter
group=ryhmä
half-life=puoliintumisaika
half-open interval=puoliavoin väli
handle=kahva
harmonic=harmoninen
height=korkeus
helix=ruuvikierre, ruuviviiva
hemisphere=puolipallo
hereditary=perinnöllinen
hermitian=Hermiten (matriisi)
hexadecimal number=heksadesimaaliluku
Hilbert basis=Hilbertin kanta
Hilbert dimension=Hilbertin dimensio (max. vektoridimensio)
Hilbert space=Hilbertin avaruus
holomorphic, analytic=holomorfinen, analyyttinen
homogeneous=homogeeninen
homology=homologia
homomorphism=homomorfismi, morfismi, homomorfia
homotopy=homotopia
horizontal=vaakasuora
hyperbola=hyperbeli
hyperbolic=hyperbolinen
hyperbolic sine=hyperbolinen sini
hyperplane=hypertaso
ideal=ideaali
identification=samastus
identity (mapping)=identiteetti(kuvaus)
identity matrix=identiteettimatriisi, yksikkömatriisi
ill-posed=pahanlaatuinen, huonosti asetettu
image=kuva
imaginary=imaginaarinen
imaginary axis=imaginaariakseli
imaginary part=imaginaariosa
imaginary unit=imaginaariyksikkö (i)
imbedding, embedding=upotus; inbädding
immersion=immersio
implication=implikaatio, seuraus
implicit=implisiittinen; implicit
implicit differentiation=implisiittinen derivointi
implicit function theorem=implisiittifunktiolause; implicita funktionssatsen
imply=implikoida
improper integral=epäoleellinen integraali; generaliserad integral
incidence matrix=kytkentämatriisi, insidenssimatriisi
inclusion=inkluusio, sisältyminen
incompressible (oik. puristumaton)=lähteetön (div f eli nabla.f on 0); källfri
increasing=kasvava; aidosti kasvava
indefinite=indefiniitti (matriisi, neliömuoto)
indefinite integral=määräämätön integraali
independence=riippumattomuus
independent=riippumaton; oberoende
indiscrete topology=minitopologia
induce=indusoida (esim. topologia)
induction=induktio
inequality=epäyhtälö
infimum=infimum ("iinfimum"), suurin alaraja
infinite=ääretön (adj.)
infinitesimal=infinitesimaalinen
infinity=ääretön (subst.)
inflection point=käännepiste, kaarevuuden käännepiste
initial value=alkuarvo; begynnelsevärde
injection, one-to-one=injektio
injective=injektiivinen
inner product=sisätulo, pistetulo, skalaaritulo
inner product space, pre-Hilbert space=sisätuloavaruus
inner regular=sisäsäännöllinen (mitta)
inscribed circle=sisään piirretty ympyrä
integer=kokonaisluku, kokonais-
integrable (summable)=integroituva (summautuva); integrerbar
integral calculus=integraalilaskenta
integral test=integraalitesti, integraalitarkastin
integral=integraali; kokonainen
integrand=integrandi, integroitava
integration by parts=osittaisintegrointi
integration with respect to x=integrointi x:n suhteen
interior=sisus
interior point=sisäpiste; inre punkt
intermediate value theorem= väliarvolause
intersection=leikkaus; snitt
interval=väli
invariance=invarianssi; invarians
invariant=invariantti
inverse element=käänteisalkio
inverse function=käänteisfunktio
inverse function theorem=käänteisfunktiolause; inversa funktionssatsen
inverse image=alkukuva, kantakuva
inverse limit=käänteinen raja-arvo, inverssi raja
inverse matrix=käänteismatriisi
invertible=kääntyvä, säännöllinen
invertion=käänteismuunnos; inversion
irrational=irrationaalinen
irrotational=pyörteetön (curl f eli nabla risti f on 0); virvelfri
isolated point=eristetty piste
isometric=isometrinen
isometry=isometria (etäisyyden säilyttävä kuvaus)
isomorphic=isomorfinen
isomorphism=isomorfismi, isomorfia
iterated integral, repeated integral=moninkertainen integraali, iteroitu integraali
iteration=iteraatio
Jacobian matrix=Jacobin matriisi
Jacobian=Jacobin determinantti, funktionaalideterminantti
join=liitto
Jordan form=Jordanin muoto
kernel, null space=ydin
knot=solmu
Lagrange multipliers=Lagrangen kertoimet
Lagrange remainder=Lagrangen jäännöstermi (Taylorin poly- nomin)
Laplace transform=Laplacen muunnos ("laplas")
lattice, grid=hila; verkko; gitter
least common multiple=pienin yhteinen monikerta, pienin yhteinen jaettava
least squares=pienin neliö(summa)
Lebesgue measure ("le'beg")=Lebesguen mitta
left derivative=vasemmanpuoleinen derivaatta, derivaatta vasemmalta
left inverse (matrix)=vasemmanpuoleinen käänteismatriisi
left null space=vasen ydin
left-hand limit, left limit=vasemmanpuoleinen raja-arvo
lemma=lemma, apulause
lemniscate=lemniskaatta
length=pituus
level curve, contour=tasa-arvokäyrä
level surface=tasa-arvopinta
lift, lifting=nosto
limes inferior=alaraja-arvo
limes superior=yläraja-arvo (limsup)
limit=raja-arvo; gränsvärde
limit point=kasautumispiste; hopningspunkt
line integral=viivaintegraali, käyräintegraali; kurvintegral
line segment=jana
line, straight line=suora
linear algebra=lineaarialgebra
linear combination=lineaarikombinaatio, lineaariyhdelmä
linear programming=lineaarinen optimointi
linear space, vector space=vektoriavaruus, lineaariavaruus
linear transformation=lineaarikuvaus, lineaarimuunnos
linearly independent=lineaarisesti riippumaton
link=linkki
local basis=ympäristökanta
local=lokaali, paikallinen
local extremum=paikallinen ääriarvo, lokaali ääriarvo
locally compact=lokaalisti kompakti
locally finite=lokaalisti äärellinen
locally integrable=lokaalisti integroituva
logarithm=logaritmi
loop=silmukka
lower bound=alaraja
lower semicontinuous=alhaalta puolijatkuva, alaspäin puoli- jatkuva
lower sum=alasumma
lower triangular matrix=alakolmiomatriisi
manifold=monisto
manifold with boundary=reunallinen monisto
mantissa=mantissa
map, mapping=kuvaus
mapping cone=kuvauskartio
mapping cylinder=kuvauslieriö
mapping, function=kuvaus, funktio
martingale=martingaali
matrix=matriisi
matrix norm=matriisinormi
maximal function=maksimifunktio
maximum=maksimi
meager set, set of first category=laiha joukko
mean=keskiarvo; medelvärde, medeltal
mean deviation=keskipoikkeama
mean value theorem=väliarvolause, keskiarvolause; medel- värdes satsen
measurable=mitallinen
measurable space=mitta-avaruus, mitallinen avaruus
measure=mitta
median=mediaani
meet=kohdata
member, element=alkio (joukon), jäsen
metric space=metrinen avaruus
metric=metriikka
metrizable=metristyvä
metrization=metristys
minimum=minimi
minor=alideterminantti (mm.)
mixed partial derivative=sekaderivaatta
mollifier=silottaja (ei vak.)
moment=momentti; moment
moment of inertia=hitausmomentti; tröghetsmoment
monic polynomial=mooninen polynomi, pääpolynomi
monoid=monoidi
monotonic, monotone=monotoninen; monoton
multinomial distribution=multinomijakauma; multi- nomialfördelning
multiple=monikerta
multiple integral=moninkertainen integraali
multiplication=kertolasku
multiplicity=kertaluku (juuren)
multiplier=kerroin
Moebius band=Möbiuksen nauha
n-tuple=ännäkkö, n-jono
natural logarithm=luonnollinen logaritmi
natural number=luonnollinen luku
necessary=välttämätön
negative definite=negatiividefiniitti, negatiivisesti definiitti
neighborhood=ympäristö
neighborhood basis=ympäristökanta
nerve=hermo
Newton's method=Newtonin menetelmä ("njuutton")
non-decreasing, increasing=kasvava; växande
non-increasing, decreasing=vähenevä; avtagande
nonempty=epätyhjä
nonhomogeneous=epähomogeeninen
nonlinear=epälineaarinen
nonsingular=säännöllinen, ei-singulaarinen, kääntyvä
nontrivial=epätriviaali
norm=normi
normable=normeerautuva, normalisoituva
normal acceleration=normaalikiihtyvyys
normal distribution, Gauss distribution=normaalijakauma
normal line=normaali
normal matrix=normaali matriisi
normal space=normaali avaruus
normal vector=normaali, normaalivektori, kohtisuora vek- tori
normed space=normiavaruus
nowhere dense=harva (Baire)
null space, kernel=ydin
nullity=nulliteetti, nollaisuus (dim Ker T)
number=luku; numero
number theory=lukuteoria
numerical=numeerinen
obstruction=este
octant=oktantti
odd=pariton; udda
ODE=TaDY
one-point compactification=yhden pisteen kompaktisointi
one-sided derivative=toispuolinen derivaatta
one-sided limit=toispuolinen raja-arvo
one-to-one, injective=injektiivinen
onto, surjective=surjektiivinen
open=avoin
operator=operaattori
oppositely directed=vastakkaissuuntainen
orbit=rata
order=aste (approksimaation tms.)
order=kertaluku (DY:n, ryhmän, approksimaation); järjestys; järjestö (renkaan)
ordered pair=järjestetty pari
orientable=suunnistuva (pinta)
orientation=suunnistus
orientation preserving=suunnansäilyttävä
orientation reversing=suunnankääntävä
oriented=suunnistettu (pinta); suunnattu; orienterad
origin=origo
orthogonal=kohtisuora, ortogonaalinen
orthogonal complement=ortogonaalikomplementti, ortokomplementti, orto
orthogonal matrix=ortogonaalinen matriisi
orthonormal=ortonormeerattu, ortonormaali
osculating plane=oskuloiva taso
outer measure=ulkomitta
outer product=ulkotulo
outer regular=ulkosäännöllinen (mitta)
outscribed circle=ympäri piirretty ympyrä
p-adic=p-adinen
pairing=paritus (TVS vs. duaali tms.); parikuvaus
pairwise=pareittain
parabola=paraabeli
parabolic=parabolinen
paraboloid=paraboloidi
parallel=yhdensuuntainen; rinnakkainen
parallelepiped=suuntaissärmiö
parallelogram=suunnikas
parameter=parametri; parameter
parametric curve=parametrimuotoinen käyrä
parametrization=parametrisointi
partial derivative=osittaisderivaatta; partiell derivata
partial differential equation=osittaisdifferentiaaliyhtälö, ODY
partial fraction decomposition=osamurtokehitelmä
partial pivoting=osittaistuenta
partial sum=osasumma; delsumma
partition=ositus; delning
partition of unity=ykkösen ositus, yksikön ositus
path=polku
pathwise connected, path connected=polkuyhtenäinen
PDE=ODY
pendulum=heiluri; pendel
perfect=perfekti (joukko)
period=jakso, periodi; period
periodic=jaksollinen, periodinen; periodisk
periodicity=jaksollisuus, periodisuus
permutation=permutaatio, permutointi
perpendicular=kohtisuora
perturbation=häiriö
phase angle=vaihekulma
phase plane=faasitaso; fasplan
phase=vaihe(kulma); fas
piecewise=paloittain
piecewise linear, PL=paloittain lineaarinen, PL
pivot=tuki, tukialkio
pivot variable, bounded variable=sidottu muuttuja
plane=taso
plane region=tasoalue
point=piste
point of continuity=jatkuvuuspiste
point of density=tiheyspiste
pointwise=pisteittäin; punktvis
polar axis=napa-akseli, polaariakseli
polar coordinates=napakoordinaatit; polära koordinater
polar curve=käyrä napakoordinaattimuodossa
polar decomposition=polaarihajotelma
polar form=napakoordinaattiesitys
pole=napa
polygon=monikulmio
polyhedron=monitahokas, tahokas
polynomial=polynomi
position vector=paikkavektori
positive=positiivinen
positive definite=positiividefiniitti, positiivisesti definiitti
positive variation (of a measure)=positiivinen variaatio, ylä- variaatio
posteriori=jälkeenpäin
power=potenssi; mahtavuus
power method=potenssiinkorotusmenetelmä
power series=potenssisarja; potensserie
power set=potenssijoukko
pre-Hilbert space, inner product space=sisätuloavaruus
prebasis=esikanta, alikanta
precision=tarkkuus, täsmällisyys; precision
precompact=prekompakti (1. totaalisti rajoitettu, 2. suh- teellisesti kompakti)
preconditioner=pohjustin
preimage=alkukuva
pressure=paine
prime (number)=alkuluku, jaoton luku
principal axis=pääakseli
principal normal=päänormaali
principal value=pääarvo
probability=todennäköisyys; sannolikhet
probability density, density function=tiheysfunktio; täthets- funktion
probability integral=kertymäfunktio; fördelningsfunktion
probability space=todennäköisyyskenttä; sannolikhetsrum
product=tulo
product space=tuloavaruus (X Y)
projection=projektio; projektion
proof=todistus
proper=aito (osajoukko, aliavaruus); sträng
proper subset=aito osajoukko
prove=todistaa
proximity space=kosketusavaruus
pseudoinverse=pseudoinverssi
pure(ly) imaginary=puhtaasti imaginaarinen (reaaliosa on 0)
pyramid=pyramidi
quadratic approximation=kvadraattinen approksimaatio, neliöllinen approksimaatio
quadratic form=neliömuoto
quadratic mean=neliökeskiarvo, keskineliö
quadrilateral=nelikulmio
queue=jono (ei lukujono); kö
queueing theory=jonoteoria; köteori
quotient group=tekijäryhmä
quotient space=tekijäavaruus
quotient=osamäärä
radius=säde
radius of convergence=suppenemissäde; konvergensradie
radius of curvature=kaarevuussäde
Radon measure=Radon-mitta
random=satunnainen, satunnais-; slumpmässig
random walk=satunnaiskulku; slumpvandring
range=maalijoukko, kuva-avaruus, kuvajoukko, arvojoukko; vaihteluväli
rank=rangi (dim range T), ranki, kuvadimensio, aste, arvoaste, säännöllisyysluku; sijaluku, rankiluku
rapidly decreasing functions (S)=nopeasti vaimenevat funk- tiot (S)
rate of change=muutosnopeus
ratio test=suhdetesti, suhdetarkastin
rational=rationaalinen
rational function=rationaalifunktio
rational number=rationaaliluku
Rayleigh quotient=Rayleighin osamäärä
real=reaalinen, reaali-
real axis=reaaliakseli
real number=reaaliluku; reellt tal
real part=reaaliosa
real vector space=reaalikertoiminen vektoriavaruus, reaali- nen vektoriavaruus
real-valued=reaaliarvoinen; reellvärd
reciprocal=käänteis, resiprookki-, resiprookkinen
rectangle=suorakulmio; rektangel
rectangular=suorakulmainen
rectangular distribution, uniform distribution=tasajakauma; rektangulärfördelning, likformig fördelning
rectifiable=suoristuva
recursive=rekursiivinen
reduced echelon matrix=sievennetty porrasmatriisi
refinement=tihennys
reflection matrix=peilausmatriisi
reflexive=refleksiivinen
region=alue
regression=regressio; regression
regular=säännöllinen (mitta)
regular space=säännöllinen avaruus
relative error=suhteellinen virhe
relatively compact=suhteellisesti kompakti (sulkeuma kom- pakti)
relatively prime=suhteelliset alkuluvut, keskenään jaottomat
remainder term, remainder=jäännöstermi
repeated eigenvalue=moninkertainen ominaisarvo
representation=esitys
repulsor=repulsori
residual=residuaali, jäännös; residual
residue=residy
resiprocal (number)=käänteisluku
resistance=vastus, resistanssi
resolvent=resolventti
restriction=rajoittuma
retract=retrakti
retraction=retraktio
Riemann - Stieltjes integral=Riemannin-Stieltjesin integraa- li
Riemann integral=Riemannin integraali ("Riimannin")
right angle=suora kulma
right circular cone=suora ympyräkartio
right derivative, right-hand derivative=oikeanpuoleinen deri- vaatta
right inverse=oikeanpuoleinen käänteismatriisi
right limit, right-hand limit=oikeanpuoleinen raja-arvo
ring=rengas
risk=riski; risk
root of unity=ykkösenjuuri
root test=juuritesti, juuritarkastin
root=juuri (myös polynomin)
rotation=rotaatio, kierto; rotation
rotation matrix=kiertomatriisi, rotaatiomatriisi
roundoff error=pyöristysvirhe
row=rivi, vaakarivi
row space=riviavaruus
row vector=vaakavektori
saddle point=satulapiste; sadelpunkt
sample=näyte, otos; sampel, urval
scalar=skalaari, luku
scalar field=skalaarikunta, kerroinkunta
scalar product=skalaaritulo, sisätulo
scalar projection=skalaariprojektio
scalar triple product=skalaarikolmitulo
scalar-valued=skalaariarvoinen, lukuarvoinen
scaling=skaalaus
secant, sec=sekantti, sec
secant line, chord line=sekantti, jänne
sech=sech
second countable space=N2-avaruus
second order=toisen asteen (Yht, ...); toisen kertaluvun (DYht)
section=pykälä
self-adjoint, hermitian=itseadjungoituva, Hermiten
semidefinite=semidefiniitti
semigroup=puoliryhmä
semigroup of bounded linear operators=rajoitettujen lineaari- operaattorien puoliryhmä
seminorm=seminormi, puolinormi
sense preserving=suunnansäilyttävä
sense reversing=suunnankääntävä
sense=mielessä (L2-sense=L2-mielessä tms.)
separable=separoituva
separated sets=separoidut joukot
separation=separaatio
separation of variables=muuttujien separointi, muuttujien erottaminen
sequence=jono (lukujono); följd
sequentially compact=jonokompakti
series=sarja; serie
sesquilinear=seskilineaarinen (1. arg: lin., 2. arg: klin.)
set=joukko
set of first category, meager set=laiha joukko
sgn=sgn (etumerkkifunktio, signum)
shape=hahmo
sheaf=lyhde
shift=siirto
show=näyttää
sigma-algebra=sigma-algebra
sigma-compact=sigmakompakti
sigma-finite=sigmaäärellinen
sign, signum=etumerkki; merkki
signature=merkkiluku
similar=similaarinen
similarity transformation=similariteettimuunnos
simple function=porrasfunktio, yksinkertainen funktio; trappfunktion
simplex method=simplexmenetelmä
simplex=simpleksi
simplicial=simpleksinen
simplify=sieventää
simply connected=yhdesti yhtenäinen
Simpson's Rule=Simpsonin kaava, Simpsonin sääntö
singleton=yksiö, yksialkioinen
singular value=singulaariarvo
singular=singulaarinen, epäsäännöllinen
sink=nielu; sänk
skeleton=runko
skew-symmetric=vinosymmetrinen
slope=tangentin kulmakerroin
smooth=sileä (C1 tai C )
smoothing=silotus, tasoitus; utjämning
solid of revolution=pyörähdyskappale; rotationskropp
solution=ratkaisu
source=lähde; käll
span=viritelmä, virittää
sparse matrix=harva matriisi
special solution=erikoisratkaisu
spectral radius=spektraalisäde
spectrum=spektri; spektrum
speed=vauhti
sphere=pallo, pallonpinta, pallonkuori
spherical coordinates=pallokoordinaatit; sfäriska koor- dinater
spline function=splini, säle
square matrix=neliömatriisi
square root=neliöjuuri
square=neliö
stability=stabiilisuus
stable=stabiili
standard basis=luonnollinen kanta
standard deviation=keskihajonta; standard avvikelse
star refinement=tähtitihennys
stationary=stationaarinen, vakaa; stationär
statistics=tilastotiede, tilastomatematiikka, tilastot; statistik
step function=porrasfunktio
stiffness matrix=jäykkyysmatriisi
stochastic=stokastinen, satunnais-; stokastisk, slump
strange attractor=outo atraktori
strictly=aidosti (esim. aidosti kasvava); strängt
subbase, subbasis=esikanta (topologian, filtterin)
subbasis=esikanta, alikanta
subcover=osapeite
subcovering=osapeite
subdivision=jako, alijako
subinterval=osaväli
subset=osajoukko
subspace=aliavaruus
substitution=sijoitus
subtraction=erotus, vähennyslasku; vähennys
successive overrelaxation=ylirelaksaatiomenetelmä
sufficient=riittävä; tyhjentävä
superset=ylijoukko
supplemental angle=suplementtikulma
support=kantaja (funktion tms.)
supremum=supremum ("supreemum"), pienin yläraja (sup)
surface=pinta; yta
surface of revolution=pyörähdyspinta; rotationsyta
surjection=surjektio
surjective, onto=surjektiivinen
survey=tutkimus; undersökning
symmetric=symmetrinen
system of equations=yhtälöryhmä
systematic=systemaattinen
tangent, tan=tangentti, tan
tangent, tangent line=tangentti
tangent plane=tangenttitaso
tangential acceleration=tangentiaalinen kiihtyvyys
taut=tiukka
Taylor polynomial=Taylorin polynomi ("Theilorin")
Taylor series=Taylorin sarja
tempered distributions (S')=vaimennetut distribuutiot (S')
tensor=tensori
term=termi (jonon, polynomin, ...)
tetrahedron=tetraedri
theorem=lause, teoreema
theory=teoria, oppi; teori
topological space=topologinen avaruus
topology=topologia
torsion=kierevyys
torus=toorus, "donitsi"
total derivative=kokonaisderivaatta
total variation (TV)=kokonaisheilahtelu, kokonaisvariaatio (mitan, funktion)
totally bounded=totaalisti rajoitettu (äärelliset e-peitteet)
trace=jälki (matriisin)
transcendental=transsendentti(nen), transkendentti(nen)
transcendental function=transkendenttifunktio (exp, sin, ...)
transformation=muunnos
translation=translaatio
transpose=transpoosi
Trapezoid Rule=puolisuunnikassääntö, trapetsisääntö
trapezoid=puolisuunnikas
tree=puu
triangle=kolmio
triangle inequality=kolmioepäyhtälö
triangular matrix=kolmiomatriisi
tridiagonal matrix=kolmidiagonaalimatriisi
tridiagonal=kolmidiagonaalinen
trigonometric=trigonometrinen
triple integral=kolmoisintegraali, kolminkertainen integraa- li
triple product=skalaarikolmitulo
trivial=triviaali
turtle=kilpikonna; sköldpadda
twin primes=alkulukukaksoset
unbiased=harhaton; förväntningsrätt
unbounded=rajoittamaton; rajaton
uncountable=ylinumeroituva
undetermined coefficients=määräämättömät kertoimet (yrite)
uniform convergence=tasainen suppeneminen
uniform distribution=tasajakauma; likformig fördelning
uniform space=uniforminen avaruus
uniformity=uniformiteetti
uniformly=tasaisesti
uniformly convex=tasaisesti konveksi
union=yhdiste, unioni
unique=yksikäsitteinen
uniqueness=yksikäsitteisyys
unit=yksikkö (mittayksikkö; renkaan)
unit ball=yksikköpallo; enhetsklot
unit binormal (vector)=yksikkösivunormaali(vektori)
unit circle=yksikköympyrä
unit cube=yksikkökuutio
unit element=yksikkö (alkio jolla on käänteisalkio)
unit normal (vector)=yksikkönormaalivektori)
unit tangent vector=yksikkötangenttivektori
unit vector=yksikkövektori
unit=yksikkö (SI tms.)
unitary=unitaarinen
unity=ykkönen
universe=perusjoukko
unstable=epästabiili
upper bound=yläraja
upper semicontinuous=ylhäältä puolijatkuva, ylöspäin puoli- jatkuva
upper triangular matrix=yläkolmiomatriisi
value=arvo
vanish=hävitä
variable of integration=integrointimuuttuja
variable=muuttuja
variance=varianssi; varians
variation of parameters=vakioiden variointi
vector=vektori
vector field=vektorikenttä; vektorfält
vector projection=vektoriprojektio
vector space, linear space=vektoriavaruus, lineaariavaruus
velocity=nopeus
vertex=kärki, piste (graafin)
vertical=pystysuora
volume element=tilavuusalkio
volume=tilavuus; volym
wavelet=aalloke, aaltonen, väre
weak topology=heikko topologia
weak type=heikko tyyppi
weighted=painotettu; vägt
weighting coefficient=paino; vikt
well-ordering=hyvä järjestys
well-posed=hyvänlaatuinen, hyvin asetettu
winding number=kierrosluku
Wronskian=Wronskin determinantti
zero vector=nollavektori
zero=nolla; nollakohta, juuri (funktion)